P1310465


Beschrijving

In de Grote Kerk in Naarden bevindt zich een grote hoeveelheid  gebeeldhouwde grafzerken, waarvan het grootste deel met wapens is versierd. Een aantal heeft in de Franse tijd waarschijnlijk het blazoen verloren. Een deel is echter aan de aandacht ontsnapt en vertoont nog steeds het wapen.  P1310409

Onder de grafzerken bevinden zich die van Ridder Militaire Willemsorde Govert de Pain et Vin Roepel, die deelnam aan de Slag bij Waterloo, en de geschiedschrijver Lambertus Hortensius, die in 1574 op de Hofstede Oud Crailo overleed.  

Een der zerken, voorzien van een uitgesleten miskelk, is, te oordelen naar het daarop voorkomende jaartal 1504, de oudste. Van de meesten zijn de opschriften nog zeer duidelijk te lezen.

Enige personen die in de Grote Kerk begraven liggen

Lambertus Hortensius

Het grafschrift van Hortensius is in het Latijn en luidt: "Zoekt gij Hortensius onder de dooden, wandelaar? Dit grafgesteente bezit slechts zijne beenderen of zijne asch; maar de hemel heeft zijn in God verslonden geest. Zijne boeken bewaren zijn naam, en zijn roem de monden der geleerden van alle streken. Zoowel in den hemel als op aarde zegepraalt deze glorie van school en burgerij". 

"Hier ligt begraven het lichaam van Heer Lambertus Hortensius, een man uitstekend in alle soorten van geleerdheid, een scherpzinnig letterkundige, en schrandere geschiedschrijver, een kloek bestuurder der jongelingschap van Naarden, uit dit leven opgeroepen in het tweede jaar na de slachting, die hem alleen spaarde om zijn bijzondere wetenschap, na Christus' geboorte MDLXXIII, Hem ter gedachtenis en eere, de burgemeester en kerkvoogden." 

Adriaen Ghisbertsz. Wijnter

Adriaen Ghisbertsz Wijnter was de Pater Procurator onder de Orde der Regulieren in het convent van het Oude Naarden. Hij overleed in 1587. De grafsteen heeft, vertaald uit het latijn het opschrift: "Wie gij ook zijn moogt, leert van mij. Gij gaat vooruit. De Dood volgt u op de hielen."

Ide Reinier Ides

Ide Reinier Ides was gouverneur van Constantinopel. In het rechterkruisschip van de Grote Kerk is een verheven grafkelder, gedekt door een zerkt met een gebeeldhouwd wapen. Hieronder bevindt zich zijn grafkelder. Ides was door zijn huwelijk verwant aan het Griekse geslacht Gaita. 

Mr. Arnoldus Senguerdius, Amstelodamensis.

Hij was hoogleraar in de filosofie ("Professor Philosophiae Primarius Denatus") en stierf op 8 maart 1667. 

Jan van Heussen, burgemeester

Op diens grafeen zerk met wapen,  staat de inscriptie: "sepultuur van den eersamen Ian van Heussen, oudt Burgemeester