Brand fotos


Zie ook:

 


 Introductie

De flat aan het J.P. Thijssepark in Naarden behoort tot een der panden die de Woningstichting Naarden (sociale woningbouw) bezit en beheert. Sociale Woningbouw, en zeker deze flat aan het J.P. Thijssepark in Naarden, impliceert dat hier minima, dus veelal de groep maatschappelijk zwakkeren, woont. Brand 2

Handhaving van de orde behoort dus, naast de gebruikelijke zaken, een der belangrijkste doelstellingen van de beheerder te zijn. 

De vragen  die in dit artikel aan de orde gesteld worden zijn of dit ook is gebeurd, of de brand onvermijdbaar zou zijn geweest en of de Woningstichting Naarden wel capabel en adequaat genoeg gehandeld heeft in de nasleep van de brand.  Op al dieze vragen is het antwoord "nee". In dit artikel zullen wij trachten dit nader toe te lichten. 


Voorgeschiedenis

In dit artikel wordt uitsluitend de periode van 2010-2017 behandeld.  Gedurende deze periode vonden diverse incidenten plaats, die de Woningstichting Naarden op scherp hadden moeten stellen.

Er zijn een aantal voorvallen geweest waarvoor wij geen harde bewijzen kunnen overleggen en die wij dus buiten beschouwing laten. Wel is zeker dat in 2014 een wietplantage, inclusief brandgevaar dat dit met zich meebrengt, als gevolg van een externe tip werd ontmanteld. Wietkwekerij

De Woningstichting Naarden zegde de huur aan de bewoner volkomen terecht op. Maar dit had ons inziens aanleiding moeten zijn om nader onderzoek naar andere, evenmin toegestane, activiteiten in te stellen, eventueel in samenspraak met de politie.  Dit gebeurde echter niet. 

Casus 1.  Risico op brand door drank- en drugsverslaafden te plaatsen

In 2012 plaatste de Woningstichting Naarden persoon A, op dat moment dakloos, voorheen ernstig verslaafd aan verdovende middelen, waaronder drugs en drank, na bemiddeling door een stichting, tussen de andere bewoners van de flat.

Persoon A was, vanaf het moment van plaatsing, een bron van overlast, zowel qua geluid als in zijn intimiderende gedrag. Ook was er een groot risico dat er brand zou ontstaan daar de bewoner onder invloed van drugs en drank niet meer wist wat hij deed.

Meermalen werd aangifte gedaan bij de politie en de Woningstichting Naarden. Actie werd er echter tot november 2016 niet ondernomen. Bewijzen dat de Woningstichting Naarden wel degelijk op de hoogte was vindt u hieronder.  Klik op het plaatje voor een vergroting. 

 

 Selders4

 

  Soelders

 

Selders 2

 

  Selders

 

Uiteindelijk werd de bewoner pas in november 2016 de huur opgezegd door de Woningstichting Naarden,  na dus vier jaar lang met zijn gedrag de overige bewoners van de flat geterroriseerd en dreigend brandgevaar veroorzaakt te hebben. 

 

Casus 2.  Risico op brand door Illegale bewoning

Vanaf 2010 begon een bewoner zijn berging in te richten als bewoning, iets wat niet toegestaan is. Maanden lang  werd er geboord en geklopt tot de garage omgebouwd was tot woon- en verblijfplaats. Hiertoe werd ook een illegaal elektriciteitsnetwerk aangelegd, iets dat wegens brandgevaar evenmin is toegestaan. Illegale leidingen in illegale woonruimte berging nummer 34 8

Controle op wat er in de bergings gebeurt zou voor de Woningstichting Naarden, na overleg met de politie, best mogelijk zijn geweest maar werd achterwege gelaten. Illegale leidingen in illegale woonruimte berging nummer 34 1

Pas na de brand in het appartement werd  het de Woningstichting Naarden duidelijk dat hier illegale activiteiten hadden plaatsgevonden. 

Volgens de Woningstichting Naarden was de brand op 31 maart 2017 niet door de illegaal ingerichte "woning" ontstaan maar dit doet aan het risico dat hierop ontstond door de illegale elektriciteitsleidingen weinig af. Het had gemakkelijk gekund. 

 

Casus 3.  Geluidsoverlast, blokkades van brandwegen en dumpen van groot afval

Dezelfde bewoner als die van casus 2 nam het evenmin nauw met het "woongenot" van zijn flatgenoten. Groot afval als banken werden vrijelijk in de bosschages naast zijn flat gedumpt en vuilniszakken en zitmeubelen vonden een permanente plek op de galerij bij zijn voordeur.

Dag en nacht stonden zijn boxen op het maximale volume. Klachten die bij de Woningstichting Naarden werden gedaan sorteerden geen enkel effect.  Zie voor de bewijzen hiervoor hieronder. Klik op het plaatje voor een vergroting.  

Clarijs 2

 

Cloortje

 

 Clarijs

 

Clarijs1

 

Nasleep

Uiteindelijk ontstond binnen een week na de laatste email de uitslaande brand op nummer 34, die oversloeg naar nummer 36 (de persoon die de emails schreef van casus 1 en 3). Rotzooi ten tijde van de brand

Indien u wilt weten hoe de galerij er ten tijde van de brand uitzag dan kunt u klikken op de foto.  De woningen 34 en 36 waren nu, evenals die daar recht boven, (tijdelijk) onbewoonbaar. 

De bewoner van nummer 36 werd na een week ondergebracht in een kale flat. Haar drie katten overleefden de brand, na alle stress en verhuizingen als gevolg van de brand, niet.   De een na de ander stierf in de maanden die volgden (dus ook de witte kat die u op de foto in de armen van de brandweerman ziet). Mijn kat Rudolf wordt gered door de brandweer hij is later aan de gevolgen overleden

Omdat de bewoner van nummer 36 geen brandverzekering had afgesloten en de bewoner van nummer 34 geen aansprakelijkheid erkende werd aan deze bewoner niets vergoed.

Dus alle kosten, schade aan het interieur, hoge dierenartskosten en medische rekeningen die het gevolg waren van een jarenlange terreur door de buren, moest deze bewoner zelf betalen.  

De Woningstichting Naarden bood de bewoner pas een week na de brand een tijdelijke kale flat aan en knapte intussen flat nummer 36 weer op. Op de foto kunt u de brief lezen die de directeur aan de bewoner van nummer 36 schreef en waarmee ze de zaak als afgedaan beschouwde (klik op het plaatje). Brief directrice

In deze kwestie dient niet vergeten te worden dat een flat als die aan het J.P. Thijssepark plek biedt aan de sociaal zwakkeren. Dat zijn niet alleen zij die aan drank of drugs verslaafd zijn of asociaal gedrag vertonen maar ook mensen die buiten hun schuld om in een nadelige positie zijn geraakt, zoals de bewoner van nummer 36,  en alles doen om er weer uit te geraken.

Aan deze personen dient ook gedacht te worden,  wat in deze casus in het geheel niet is gebeurd en waarin men werd blootgesteld aan de willekeur van anderen zonder dat de Woningstichting Naarden, zelfs niet na vele klachten,  ingreep.    

Asbestsanering

Tenslotte schortte het bij de sanering van de asbest na de brand aan een aantal zaken.asbest voorzijde nummer 34 2

Ten eerste werd flat nummer 34, waar de meeste asbest was vrijgekomen, niet adequaat afgeschermd (zie foto) en ten tweede waren de aannemers die aan het werk waren op nummer 36 niet op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van asbest. waardoor zij halverwege hun werk halsoverkop moesten staken. P1240255

Na de asbestsanering werd flat nummer 34 op een niet acceptabele wijze achtergelaten, namelijk geheel open en gestript, zonder hekwerk of andere afsluiting, zodat de lokatie toegankelijk werd voor iedereen die al dan niet goede bedoelingen had (klik op de foto). 

Wij geloven niet dat hier aan de regels der asbestsanering van de Gemeente Gooise Meren is voldaan. 

Tenslotte

Al met al is de casus van de brand in het J.P. Thijssepark een zeer treurige zaak die wellicht vermijdbaar zou zijn  geweest indien de Woningstichting Naarden meer pro-actief gehandeld had, zowel voor als na de brand.

En tenslotte: het gedrag van de bewoner van nummer 34 (Phil Clarijs) werd door de Woningstichting Naarden beloond met een drie- in plaats van eerder een tweekamerflat, met een persoonlijk aangeboden geschenk van de directeur van de Woningstichting en met 34.000 Euro van de verzekering. 

De bewoner van nummer 36 mocht het zelf uitzoeken.